(too old to reply)
Αναπαστερίωση γάλακτος;
VP
2007-06-18 05:51:05 UTC
μου ήρθε σήμερα αυτό:

"Ξέρετε ότι αν το γάλα στο χάρτινο μπουκάλι δεν πουληθεί στην
καθορισμένη χρονική διάρκεια επιστρέφει στη βιομηχανία για να
ανα-παστεριωθεί και να ξαναγυρίσει στο σουπερμάρκετ; Απίστευτο; Ο
νόμος επιτρέπει τις μεγάλες βιομηχανίες να επαναλάβουν τη διαδικασία
έως 5 φορές, κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση και τελικά χωρίς
ποιότητα και διατροφική αξία.


Όταν το γάλα φτάνει στο σουπερμάρκετ για την πώληση, φέρνει έναν
αριθμό στο κάτω μέρος της συσκευασίας του. Αυτό το νούμερο είναι από
το 1 έως το 5. Αρκεί να αγοράζετε γάλα που φέρει έως τον αριθμό 3,
δηλαδή γάλα που έχει ανα-παστεριωθεί 2 φορές. Σας συμβουλεύουμε να μην
αγοράζετε γάλα με αριθμό 4 ή 5 γιατί η ποιότητά του έχει καταστραφεί.
Αν αγοράζετε κασόνι με μπουκάλια γάλα, ο ίδιος αριθμός αναγράφεται στο
κάτω μέρος του, 1 έως 5. Αν έχει τον αριθμό 1 σημαίνει ότι βγαίνει από
το εργοστάσιο για πρώτη φορά, αλλά αν έχει τον αριθμό 4 σημαίνει ότι
έχει ήδη γυρίσει πίσω στη βιομηχανία 3 φορές.

Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε γάλα, κοιτάχτε στον πάτο του
μπουκαλιού. Μην αγοράσετε γάλατα με αριθμό 4 ή 5, "

Ισχύει;
Stelios Koulouris
2007-06-18 12:26:12 UTC
OXI
"ÎÝñåôå üôé áí ôï ãÜëá óôï ÷Üñôéíï ìðïõêÜëé äåí ðïõëçèåß óôçí
êáèïñéóìÝíç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá åðéóôñÝöåé óôç âéïìç÷áíßá ãéá íá
áíá-ðáóôåñéùèåß êáé íá îáíáãõñßóåé óôï óïõðåñìÜñêåô; Áðßóôåõôï; Ï
íüìïò åðéôñÝðåé ôéò ìåãÜëåò âéïìç÷áíßåò íá åðáíáëÜâïõí ôç äéáäéêáóßá
Ýùò 5 öïñÝò, êÜôé ðïõ áöÞíåé ôï ãÜëá ÷ùñßò ãåýóç êáé ôåëéêÜ ÷ùñßò
ðïéüôçôá êáé äéáôñïöéêÞ áîßá.
Œôáí ôï ãÜëá öôÜíåé óôï óïõðåñìÜñêåô ãéá ôçí ðþëçóç, öÝñíåé Ýíáí
áñéèìü óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõáóßáò ôïõ. Áõôü ôï íïýìåñï åßíáé áðü
ôï 1 Ýùò ôï 5. Áñêåß íá áãïñÜæåôå ãÜëá ðïõ öÝñåé Ýùò ôïí áñéèìü 3,
äçëáäÞ ãÜëá ðïõ Ý÷åé áíá-ðáóôåñéùèåß 2 öïñÝò. Óáò óõìâïõëåýïõìå íá ìçí
áãïñÜæåôå ãÜëá ìå áñéèìü 4 Þ 5 ãéáôß ç ðïéüôçôÜ ôïõ Ý÷åé êáôáóôñáöåß.
Áí áãïñÜæåôå êáóüíé ìå ìðïõêÜëéá ãÜëá, ï ßäéïò áñéèìüò áíáãñÜöåôáé óôï
êÜôù ìÝñïò ôïõ, 1 Ýùò 5. Áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 1 óçìáßíåé üôé âãáßíåé áðü
ôï åñãïóôÜóéï ãéá ðñþôç öïñÜ, áëëÜ áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 4 óçìáßíåé üôé
Ý÷åé Þäç ãõñßóåé ðßóù óôç âéïìç÷áíßá 3 öïñÝò.
Ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá áãïñÜóåôå ãÜëá, êïéôÜ÷ôå óôïí ðÜôï ôïõ
ìðïõêáëéïý. Ìçí áãïñÜóåôå ãÜëáôá ìå áñéèìü 4 Þ 5, "
Éó÷ýåé;
acinetobacter
2007-06-18 14:56:04 UTC
Post by VP
"Ξέρετε ότι αν το γάλα στο χάρτινο μπουκάλι δεν πουληθεί στην
καθορισμένη χρονική διάρκεια επιστρέφει στη βιομηχανία για να
ανα-παστεριωθεί και να ξαναγυρίσει στο σουπερμάρκετ; Απίστευτο; Ο
νόμος επιτρέπει τις μεγάλες βιομηχανίες να επαναλάβουν τη διαδικασία
έως 5 φορές, κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση και τελικά χωρίς
ποιότητα και διατροφική αξία.
Αυτό μου ακούγεται εντελώς κουφό..
--
***@linux
***@33gmail.com
Remove 33s to email
Alfeios
2007-06-18 15:16:15 UTC
"ÎÝñåôå üôé áí ôï ãÜëá óôï ÷Üñôéíï ìðïõêÜëé äåí ðïõëçèåß óôçí
êáèïñéóìÝíç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá åðéóôñÝöåé óôç âéïìç÷áíßá ãéá íá
áíá-ðáóôåñéùèåß êáé íá îáíáãõñßóåé óôï óïõðåñìÜñêåô; Áðßóôåõôï; Ï
íüìïò åðéôñÝðåé ôéò ìåãÜëåò âéïìç÷áíßåò íá åðáíáëÜâïõí ôç äéáäéêáóßá
Ýùò 5 öïñÝò, êÜôé ðïõ áöÞíåé ôï ãÜëá ÷ùñßò ãåýóç êáé ôåëéêÜ ÷ùñßò
ðïéüôçôá êáé äéáôñïöéêÞ áîßá.
Œôáí ôï ãÜëá öôÜíåé óôï óïõðåñìÜñêåô ãéá ôçí ðþëçóç, öÝñíåé Ýíáí
áñéèìü óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõáóßáò ôïõ. Áõôü ôï íïýìåñï åßíáé áðü
ôï 1 Ýùò ôï 5. Áñêåß íá áãïñÜæåôå ãÜëá ðïõ öÝñåé Ýùò ôïí áñéèìü 3,
äçëáäÞ ãÜëá ðïõ Ý÷åé áíá-ðáóôåñéùèåß 2 öïñÝò. Óáò óõìâïõëåýïõìå íá ìçí
áãïñÜæåôå ãÜëá ìå áñéèìü 4 Þ 5 ãéáôß ç ðïéüôçôÜ ôïõ Ý÷åé êáôáóôñáöåß.
Áí áãïñÜæåôå êáóüíé ìå ìðïõêÜëéá ãÜëá, ï ßäéïò áñéèìüò áíáãñÜöåôáé óôï
êÜôù ìÝñïò ôïõ, 1 Ýùò 5. Áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 1 óçìáßíåé üôé âãáßíåé áðü
ôï åñãïóôÜóéï ãéá ðñþôç öïñÜ, áëëÜ áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 4 óçìáßíåé üôé
Ý÷åé Þäç ãõñßóåé ðßóù óôç âéïìç÷áíßá 3 öïñÝò.
Ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá áãïñÜóåôå ãÜëá, êïéôÜ÷ôå óôïí ðÜôï ôïõ
ìðïõêáëéïý. Ìçí áãïñÜóåôå ãÜëáôá ìå áñéèìü 4 Þ 5, "
Éó÷ýåé;
Alfeios
2007-06-18 15:19:39 UTC
Äåí éó÷ýåé.
ÊáôçãïñçìáôéêÜ ü÷é.
Êñáôáù ìéá åðéöõëáîç ìïíï ãéá ôï ãáëá ðïõ ôõ÷üí ðáóôåñéþíåôáé êáé áðï ëáèïò
åêôéìçóç Þ ìéêñïôåñåò ðáñáããåëéåò äåí åìöéáëþíåôáé.
Áõôï ðïõ äéáôéèåôáé óôçí áãïñá, áðïóõñåôáé áðï ôá ìáãáæéá ôçí åðüìåíç ôçò
ôÝôáñôçò ìåñáò.
Å÷åé âãåé çäç áðï ôá ñáöéá ôçí ôåëåõôáéá çìåñá.
Ôï óçìáíôéêïôåñï åéíáé ïôé áðï ôïõò áíôéðñïóùðïõò, ôï ãáëá ðïõ åéíáé ãéá
åðéóôñïöç ÄÅÍ öõëáóåôáé óôï øõãåéï, ëïãù åëëåéøçò ÷þñïõ. Ôï éäéï êáé ôá
ãéïõñôéá.
Åðïìåíùò åðéóôñåöïíôáé óôï åñãïóôáóéï ôåëåßùò áêáôáëëçëá.
"ÎÝñåôå üôé áí ôï ãÜëá óôï ÷Üñôéíï ìðïõêÜëé äåí ðïõëçèåß óôçí
êáèïñéóìÝíç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá åðéóôñÝöåé óôç âéïìç÷áíßá ãéá íá
áíá-ðáóôåñéùèåß êáé íá îáíáãõñßóåé óôï óïõðåñìÜñêåô; Áðßóôåõôï; Ï
íüìïò åðéôñÝðåé ôéò ìåãÜëåò âéïìç÷áíßåò íá åðáíáëÜâïõí ôç äéáäéêáóßá
Ýùò 5 öïñÝò, êÜôé ðïõ áöÞíåé ôï ãÜëá ÷ùñßò ãåýóç êáé ôåëéêÜ ÷ùñßò
ðïéüôçôá êáé äéáôñïöéêÞ áîßá.
Œôáí ôï ãÜëá öôÜíåé óôï óïõðåñìÜñêåô ãéá ôçí ðþëçóç, öÝñíåé Ýíáí
áñéèìü óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõáóßáò ôïõ. Áõôü ôï íïýìåñï åßíáé áðü
ôï 1 Ýùò ôï 5. Áñêåß íá áãïñÜæåôå ãÜëá ðïõ öÝñåé Ýùò ôïí áñéèìü 3,
äçëáäÞ ãÜëá ðïõ Ý÷åé áíá-ðáóôåñéùèåß 2 öïñÝò. Óáò óõìâïõëåýïõìå íá ìçí
áãïñÜæåôå ãÜëá ìå áñéèìü 4 Þ 5 ãéáôß ç ðïéüôçôÜ ôïõ Ý÷åé êáôáóôñáöåß.
Áí áãïñÜæåôå êáóüíé ìå ìðïõêÜëéá ãÜëá, ï ßäéïò áñéèìüò áíáãñÜöåôáé óôï
êÜôù ìÝñïò ôïõ, 1 Ýùò 5. Áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 1 óçìáßíåé üôé âãáßíåé áðü
ôï åñãïóôÜóéï ãéá ðñþôç öïñÜ, áëëÜ áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 4 óçìáßíåé üôé
Ý÷åé Þäç ãõñßóåé ðßóù óôç âéïìç÷áíßá 3 öïñÝò.
Ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá áãïñÜóåôå ãÜëá, êïéôÜ÷ôå óôïí ðÜôï ôïõ
ìðïõêáëéïý. Ìçí áãïñÜóåôå ãÜëáôá ìå áñéèìü 4 Þ 5, "
Éó÷ýåé;
Stazybο hοrn
2007-06-18 15:20:46 UTC
http://arkoudos.com/blog/?p=1147

Εδώ το είδες, ή σου ήρθε και σένα email; Και μόνο το δεύτερο προδιαθέτει
για hoax.

Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είχα ακούσει, για κάποιες συσκευασίες
/φίρμες, είναι ο προσδιορισμός της φάρμας προέλευσης μέσω κάποιου
ανάλογου ψηφίου.
The Freak
2007-06-18 15:41:29 UTC
balto mazi me to allo me to cd pou kremas apo ton ka8repth tou
autokinhtou...
zaicos
2007-06-18 15:49:57 UTC
ãéá hoax.
hoax einai
Åí ðÜóç ðåñéðôþóåé, áõôü ðïõ åß÷á áêïýóåé, ãéá êÜðïéåò óõóêåõáóßåò
/ößñìåò, åßíáé ï ðñïóäéïñéóìüò ôçò öÜñìáò ðñïÝëåõóçò ìÝóù êÜðïéïõ
áíÜëïãïõ øçößïõ.
gia tis perissoteres etaireies, oyte ayto isxyei.
ayto poy omws sigoyra isxyei (moy to eipe mia 3adelfh toy Serpiente, poy
milaei syxna me th Natasa) einai oti an pros8eseis ta teleytaia tria pshfia
kai ta diaireseis me thn tetragwnikh riza toy tetartoy apo to telos pshfioy,
prokyptei enas ari8mos poy prosdiorizei me megalh akribeia thn anagkh toy
organismoy soy se Ca (metrhmenh se mg/kgr S.B ;-)
--
...always on the road....
filaraki
2007-06-19 06:00:15 UTC
--
Post by The Freak
balto mazi me to allo me to cd pou kremas apo
ton ka8repth tou
autokinhtou...
Mythbusters!
Japetus
2007-06-19 11:58:06 UTC
Ξερω οτι αυτο γινεται για τα σοκολατουχα.... Συγκεκριμενα τα παλια γαλατα
μαζευονται και φυγοκεντρουνται. Μαζευεται το ιζημα (που ως επι το πλειστον
ειναι κακαο σκονη) και ξαναχρησιμοποιειται.
Post by VP
"Ξέρετε ότι αν το γάλα στο χάρτινο μπουκάλι δεν πουληθεί στην
καθορισμένη χρονική διάρκεια επιστρέφει στη βιομηχανία για να
ανα-παστεριωθεί και να ξαναγυρίσει στο σουπερμάρκετ; Απίστευτο; Ο
νόμος επιτρέπει τις μεγάλες βιομηχανίες να επαναλάβουν τη διαδικασία
έως 5 φορές, κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση και τελικά χωρίς
ποιότητα και διατροφική αξία.
Όταν το γάλα φτάνει στο σουπερμάρκετ για την πώληση, φέρνει έναν
αριθμό στο κάτω μέρος της συσκευασίας του. Αυτό το νούμερο είναι από
το 1 έως το 5. Αρκεί να αγοράζετε γάλα που φέρει έως τον αριθμό 3,
δηλαδή γάλα που έχει ανα-παστεριωθεί 2 φορές. Σας συμβουλεύουμε να μην
αγοράζετε γάλα με αριθμό 4 ή 5 γιατί η ποιότητά του έχει καταστραφεί.
Αν αγοράζετε κασόνι με μπουκάλια γάλα, ο ίδιος αριθμός αναγράφεται στο
κάτω μέρος του, 1 έως 5. Αν έχει τον αριθμό 1 σημαίνει ότι βγαίνει από
το εργοστάσιο για πρώτη φορά, αλλά αν έχει τον αριθμό 4 σημαίνει ότι
έχει ήδη γυρίσει πίσω στη βιομηχανία 3 φορές.
Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε γάλα, κοιτάχτε στον πάτο του
μπουκαλιού. Μην αγοράσετε γάλατα με αριθμό 4 ή 5, "
Ισχύει;
Vesuvios
2007-06-19 13:00:32 UTC
On Mon, 18 Jun 2007 08:51:04 +0300, VP <***@yahoo.gr>
wrote:

Ο
Post by VP
νόμος επιτρέπει τις μεγάλες βιομηχανίες να επαναλάβουν τη διαδικασία
έως 5 φορές,
Απ' 'οσο ξέρω είναι αλήθεια και η μέθοδος είναι επιστημονικώς
τεκμηριωμένη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απόδειξη ότι δεν έχει
πάθει κανείς τίποτε μέχρι τώρα. Ίσα ίσα που όσο πιο πολύ παστεριώνεται
το γάλα τόσο πιο ασφαλές είναι. Π.χ τη δεκαετία του 70 που το γάλα
παστεριωνόταν μόνο μια φορά είχαν αρρωστήσει ουκ ολίγοι και ο κόσμος
προτιμούσε το νουνού. Τώρα πρέπει να είναι πολύ μαζώχας κανείς για να
προτιμάει αυτή την αηδία.

κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση και τελικά χωρίς
Post by VP
ποιότητα και διατροφική αξία.
Ίσα ίσα όσο πιο πολύ το παστεριώνεις τό γάλα τόσο πιο εύγευστο και
τόσο πιο θρεπτικό γίνεται.
Post by VP
Όταν το γάλα φτάνει στο σουπερμάρκετ για την πώληση, φέρνει έναν
αριθμό στο κάτω μέρος της συσκευασίας του. Αυτό το νούμερο είναι από
το 1 έως το 5. Αρκεί να αγοράζετε γάλα που φέρει έως τον αριθμό 3,
Εγώ δεν πίνω κάτω από 4. Κάνε και μόνο σου τη δοκιμή. Πιες με 1 και
πιες και με 4. Άλλη γεύση!

Αν έχει τον αριθμό 1 σημαίνει ότι βγαίνει από
Post by VP
το εργοστάσιο για πρώτη φορά,
και θα το εμπιστευόσουν;
Stelios Koulouris
2007-06-19 12:55:34 UTC
Ποιος στα ειπε αυτά βρε Japetus?
Post by Japetus
Ξερω οτι αυτο γινεται για τα σοκολατουχα.... Συγκεκριμενα τα παλια γαλατα
μαζευονται και φυγοκεντρουνται. Μαζευεται το ιζημα (που ως επι το πλειστον
ειναι κακαο σκονη) και ξαναχρησιμοποιειται.
Alfeios
2007-06-19 16:11:40 UTC
šŒ÷é !!!
Ïõôå áõôï ãßíåôáé !!!
Èá åé÷å êáé ðåñéóóïôåñï êïóôïò áðï ôï íá âáëëïõí íåï êáêáï.
Îåñù ïôé áõôï ãéíåôáé ãéá ôá óïêïëáôïõ÷á.... Óõãêåêñéìåíá ôá ðáëéá ãáëáôá
ìáæåõïíôáé êáé öõãïêåíôñïõíôáé. Ìáæåõåôáé ôï éæçìá (ðïõ ùò åðé ôï ðëåéóôïí
åéíáé êáêáï óêïíç) êáé îáíá÷ñçóéìïðïéåéôáé.
"ÎÝñåôå üôé áí ôï ãÜëá óôï ÷Üñôéíï ìðïõêÜëé äåí ðïõëçèåß óôçí
êáèïñéóìÝíç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá åðéóôñÝöåé óôç âéïìç÷áíßá ãéá íá
áíá-ðáóôåñéùèåß êáé íá îáíáãõñßóåé óôï óïõðåñìÜñêåô; Áðßóôåõôï; Ï
íüìïò åðéôñÝðåé ôéò ìåãÜëåò âéïìç÷áíßåò íá åðáíáëÜâïõí ôç äéáäéêáóßá
Ýùò 5 öïñÝò, êÜôé ðïõ áöÞíåé ôï ãÜëá ÷ùñßò ãåýóç êáé ôåëéêÜ ÷ùñßò
ðïéüôçôá êáé äéáôñïöéêÞ áîßá.
Œôáí ôï ãÜëá öôÜíåé óôï óïõðåñìÜñêåô ãéá ôçí ðþëçóç, öÝñíåé Ýíáí
áñéèìü óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõáóßáò ôïõ. Áõôü ôï íïýìåñï åßíáé áðü
ôï 1 Ýùò ôï 5. Áñêåß íá áãïñÜæåôå ãÜëá ðïõ öÝñåé Ýùò ôïí áñéèìü 3,
äçëáäÞ ãÜëá ðïõ Ý÷åé áíá-ðáóôåñéùèåß 2 öïñÝò. Óáò óõìâïõëåýïõìå íá ìçí
áãïñÜæåôå ãÜëá ìå áñéèìü 4 Þ 5 ãéáôß ç ðïéüôçôÜ ôïõ Ý÷åé êáôáóôñáöåß.
Áí áãïñÜæåôå êáóüíé ìå ìðïõêÜëéá ãÜëá, ï ßäéïò áñéèìüò áíáãñÜöåôáé óôï
êÜôù ìÝñïò ôïõ, 1 Ýùò 5. Áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 1 óçìáßíåé üôé âãáßíåé áðü
ôï åñãïóôÜóéï ãéá ðñþôç öïñÜ, áëëÜ áí Ý÷åé ôïí áñéèìü 4 óçìáßíåé üôé
Ý÷åé Þäç ãõñßóåé ðßóù óôç âéïìç÷áíßá 3 öïñÝò.
Ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá áãïñÜóåôå ãÜëá, êïéôÜ÷ôå óôïí ðÜôï ôïõ
ìðïõêáëéïý. Ìçí áãïñÜóåôå ãÜëáôá ìå áñéèìü 4 Þ 5, "
Éó÷ýåé;
VP
2007-06-19 18:19:42 UTC
Post by Stazybο hοrn
http://arkoudos.com/blog/?p=1147
Εδώ το είδες, ή σου ήρθε και σένα email; Και μόνο το δεύτερο προδιαθέτει
για hoax.
με μέιλ μου ρθε.
Stelios Koulouris
2007-06-19 18:54:46 UTC
Na deis poy kapoioi 8a se paroyn sta sobara :-)
Post by Vesuvios
Ο
Post by VP
νόμος επιτρέπει τις μεγάλες βιομηχανίες να επαναλάβουν τη διαδικασία
έως 5 φορές,
Απ' 'οσο ξέρω είναι αλήθεια και η μέθοδος είναι επιστημονικώς
τεκμηριωμένη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απόδειξη ότι δεν έχει
πάθει κανείς τίποτε μέχρι τώρα. Ίσα ίσα που όσο πιο πολύ παστεριώνεται
το γάλα τόσο πιο ασφαλές είναι. Π.χ τη δεκαετία του 70 που το γάλα
παστεριωνόταν μόνο μια φορά είχαν αρρωστήσει ουκ ολίγοι και ο κόσμος
προτιμούσε το νουνού. Τώρα πρέπει να είναι πολύ μαζώχας κανείς για να
προτιμάει αυτή την αηδία.
κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση και τελικά χωρίς
Post by VP
ποιότητα και διατροφική αξία.
Ίσα ίσα όσο πιο πολύ το παστεριώνεις τό γάλα τόσο πιο εύγευστο και
τόσο πιο θρεπτικό γίνεται.
Post by VP
Όταν το γάλα φτάνει στο σουπερμάρκετ για την πώληση, φέρνει έναν
αριθμό στο κάτω μέρος της συσκευασίας του. Αυτό το νούμερο είναι από
το 1 έως το 5. Αρκεί να αγοράζετε γάλα που φέρει έως τον αριθμό 3,
Εγώ δεν πίνω κάτω από 4. Κάνε και μόνο σου τη δοκιμή. Πιες με 1 και
πιες και με 4. Άλλη γεύση!
Αν έχει τον αριθμό 1 σημαίνει ότι βγαίνει από
Post by VP
το εργοστάσιο για πρώτη φορά,
και θα το εμπιστευόσουν;
Vesuvios
2007-06-19 19:18:16 UTC
On Tue, 19 Jun 2007 21:54:43 +0300, "Stelios Koulouris"
Post by Stelios Koulouris
Na deis poy kapoioi 8a se paroyn sta sobara :-)
Τι υπαινίσεσαι;
acinetobacter
2007-06-19 19:41:50 UTC
Post by Vesuvios
Post by Stelios Koulouris
Na deis poy kapoioi 8a se paroyn sta sobara :-)
Τι υπαινίσεσαι;
loooooooooooooool !! Τίποτα δεν υπαινίσσεται ο άνθρωπος! Το λέει
ξάστερα!
--
***@linux
***@33gmail.com
Remove 33s to email
zaicos
2007-06-19 20:01:31 UTC
Post by Stelios Koulouris
Na deis poy kapoioi 8a se paroyn sta sobara :-)
Ôé õðáéíßóåóáé;
loooooooooooooool !! Ôßðïôá äåí õðáéíßóóåôáé ï Üíèñùðïò! Ôï ëÝåé îÜóôåñá!
ma kala, eisaste oloi kommoynistes ?
--
...always on the road....
Theodore
2007-06-19 23:16:15 UTC
Post by VP
με μέιλ μου ρθε.
Kai sto "miso internet" epishs thn idia mera, pou tha elege kai o
Freak.Enas logos parapanw na ypopsiazosoun oti eprokeito gia hoax. ;-)
acinetobacter
2007-06-20 01:02:58 UTC
Post by zaicos
Post by Vesuvios
Post by Stelios Koulouris
Na deis poy kapoioi 8a se paroyn sta sobara :-)
Τι υπαινίσεσαι;
loooooooooooooool !! Τίποτα δεν υπαινίσσεται ο άνθρωπος! Το λέει ξάστερα!
ma kala, eisaste oloi kommoynistes ?
Από παλιά - απλά δεν το λέμε παραέξω..

Για μια κληρονομιά ζούμε.. ;-D
--
***@linux
***@33gmail.com
Remove 33s to email
Next Page >
Page 1 of 2